Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Intermezzo Meat

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

AFNEMER: degene aan wie INTERMEZZO MEAT zaken levert en/of aan wie INTERMEZZO MEAT diensten verricht of dit met INTERMEZZO MEAT is overeengekomen, alsmede degene die aan INTERMEZZO MEAT een opdracht van andere aard heeft verstrekt;

INTERMEZZO MEAT: Intermezzo Meat B.V. gevestigd te Borne, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Levensmiddelenwetgeving: Alle op de Zaken van toepassing zijnde wetgeving ter zake van voedselveiligheid, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of de daarvoor in de plaats tredende Verordening of regeling) en daarmee samenhangende verordeningen en wet- en regelgeving;

Overeenkomst: de tussen INTERMEZZO MEAT en AFNEMER gesloten overeenkomst, alsmede iedere andere opdracht die AFNEMER aan INTERMEZZO MEAT verstrekt, alsmede alle (rechts) handelingen die met een en ander verband houden;

Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van INTERMEZZO MEAT die in het bijzonder (dus niet uitsluitend) gelden voor het leveren van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken en voor het verrichten van daarmee samenhangende diensten;

Zaken: de door INTERMEZZO MEAT te leveren of geleverde zaken, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) sous vide/gegaard vlees (spareribs en short ribs), marinades, en aanverwante zaken.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De Verkoopvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij INTERMEZZO MEAT als (potentiële) verkoper of leverancier van Zaken optreedt.

2.2 Van deze Verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst kan alleen door middel van een uitdrukkelijke (nadere) schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. De toepasselijkheid van de door AFNEMER gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3  In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Verkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 

2.4 Onder schriftelijk wordt in de Verkoopvoorwaarden mede begrepen per e-mail of een ander elektronisch medium.

Artikel 3. Aanbiedingen (offertes) en het tot stand komen van de Overeenkomst (aanvaarding)

3.1  Alle aanbiedingen van INTERMEZZO MEAT (ook wel offertes genoemd) zijn vrijblijvend en kunnen door haar te allen tijde worden herroepen of gewijzigd, tenzij INTERMEZZO MEAT uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald.

3.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat INTERMEZZO MEAT zulks schriftelijk heeft bevestigd. Indien en voor zover AFNEMER zonder voorafgaande offerte van INTERMEZZO MEAT een order stuurt, dan komt eerst een Overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging of uitvoering daarvan door INTERMEZZO MEAT.

3.3  Indien een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt, is deze niet bedoeld INTERMEZZO MEAT voor de gestelde termijn te binden. Artikel 3.1 blijft van toepassing.

3.4  In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is INTERMEZZO MEAT niet gebonden aan in de aanvaarding door de AFNEMER voorkomende afwijkingen van de offerte van INTERMEZZO MEAT, hoe gering deze afwijkingen ook mogen zijn. In een dergelijk geval wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de voorwaarden als gesteld in de offerte, behoudens dat INTERMEZZO MEAT te allen tijde het recht heeft één of meer (of alle) afwijkingen onder haar voorwaarden te aanvaarden.

3.5  Alle offertes van INTERMEZZO MEAT zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst in normale werktijden en onder normale werkomstandigheden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet in normale werktijden en/of niet onder normale werkomstandigheden geschiedt, is de AFNEMER verplicht de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening te nemen.

3.6  Indien in voorkomend geval door INTERMEZZO MEAT geen schriftelijke offerte is uitgebracht c.q. geen schriftelijke opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt, niettegenstaande het in artikel 3.1 bepaalde, de door INTERMEZZO MEAT verzonden factuur c.q. afleveringsbon tevens als bevestiging van de Overeenkomst aangemerkt, op welke Overeenkomst de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De factuur c.q. afleveringsbon tezamen met de Verkoopvoorwaarden worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7  INTERMEZZO MEAT is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met de AFNEMER zonder opgave van redenen af te breken. INTERMEZZO MEAT zal ter zake van het afbreken van onderhandelingen nimmer schadeplichtig zijn.

3.8  De AFNEMER doet, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.9  INTERMEZZO MEAT is niet verplicht bij de AFNEMER of derden navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden gebruikt.

Artikel 4 Levering, transport en overgang van risico

4.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen in beginsel op basis van ‘Delivered At Place’ (“DAP”) plaats van bestemming conform de INCOTERMS 2020 of althans de nieuwste versie.

4.2  De AFNEMER is verplicht levering van de Zaken te accepteren op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden. Op de AFNEMER rust een afnameplicht. Het risico van alle Zaken gaat op de AFNEMER over op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden.

4.3  Ingeval AFNEMER zaken die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door INTERMEZZO MEAT in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van AFNEMER. Tevens is INTERMEZZO MEAT in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen na de aanbieding aan AFNEMER zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van de zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat INTERMEZZO MEAT gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten (van bijvoorbeeld opslag en vervoer) en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van INTERMEZZO MEAT AFNEMER anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan INTERMEZZO MEAT jegens AFNEMER toekomende rechten.

4.4  INTERMEZZO MEAT is te allen tijde gerechtigd door INTERMEZZO MEAT te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.5  INTERMEZZO MEAT is te allen tijde gerechtigd (uit-)levering te laten geschieden door derden.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1  De overeengekomen dan wel door INTERMEZZO MEAT opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Enkele overschrijding van de levertijd levert daarom geen verzuim op aan de zijde van INTERMEZZO MEAT en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van INTERMEZZO MEAT.

5.2 De Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden ontbonden, tenzij INTERMEZZO MEAT niet levert binnen een na afloop van de levertijd schriftelijk door de AFNEMER aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten minste twee weken.

Artikel 6 Prijzen

6.1  De prijzen van INTERMEZZO MEAT zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere belastingen. De kosten verband houdend met transport, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere heffingen of belastingen van overheidswege zijn voor rekening van de AFNEMER, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2  Aan AFNEMER worden prijzen in rekening gebracht als opgenomen in de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst door INTERMEZZO MEAT laatst uitgebrachte prijsoverzicht of offerte.

6.3 INTERMEZZO MEAT is gerechtigd verhogingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de Overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten Overeenkomst voordoen, geheel of ten dele aan de AFNEMER door te berekenen. De AFNEMER heeft nimmer recht op verlaging van door de AFNEMER te betalen bedragen in geval van verlagingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de Overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten Overeenkomst voordoen.

6.4  Eventuele extra kosten als gevolg van wijzigingen van de Overeenkomst (waaronder mede begrepen wijziging in de te leveren Zaken en de leveringstermijnen) komen steeds voor rekening van de AFNEMER, ongeacht de vraag of zodanige extra kosten bij het doorvoeren van de wijziging bekend waren en/of aan de AFNEMER kenbaar waren gemaakt.

6.5  Bij nabestelling van Zaken die gelijk zijn aan Zaken geleverd (of te leveren) op grond van een eerdere Overeenkomst, kan de AFNEMER geen aanspraak maken op levering van die Zaken tegen de in die eerdere Overeenkomst vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Betaling

7.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de AFNEMER plaats te vinden binnen (dertig) 30 dagen na factuurdatum op (één van de) in de factuur vermelde rekeningnummer(s).

7.2  Betaling door de AFNEMER dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.3  Betaling door AFNEMER dient plaats te vinden zonder korting, inhouding, opschorting of enige vorm van verrekening.

7.4  Een klacht met betrekking tot de factuur moet binnen acht (8) dagen na de factuurdatum aan INTERMEZZO MEAT schriftelijk, dat wil zeggen: per aangetekende post of per e-mail, worden gemeld. Daarna wordt de AFNEMER geacht te hebben ingestemd met de factuur.

7.5  INTERMEZZO MEAT is steeds gerechtigd haar vorderingen op de AFNEMER met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te verpanden, althans te cederen, althans in eigendom over te dragen aan (een) derde(n).

7.6  INTERMEZZO MEAT kan besluiten een kredietverzekering op naam van de AFNEMER af te sluiten. Indien INTERMEZZO MEAT daartoe besluit is de AFNEMER gehouden om alle medewerking te verlenen om de kredietverzekering tot stand te brengen. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van aanvullende (financiële) informatie op verzoek van INTERMEZZO MEAT. De Overeenkomst komt slechts dan tot stand indien de kredietverzekering wordt verleend aan INTERMEZZO MEAT. Indien de kredietverzekering wordt geweigerd of niet volledig wordt afgegeven, onder meer doordat de AFNEMER niet over voldoende krediet blijkt te beschikken, zullen INTERMEZZO MEAT en de AFNEMER in gesprek gaan om afwijkende afspraken te maken over de manier van factureren, de betaaltermijn en het (eventueel) stellen van zekerheden zoals bedoeld in artikel 8 van deze Verkoopvoorwaarden.

7.7  Na het verstrijken van de in artikel 7.1 bedoelde betalingstermijn is de AFNEMER van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De AFNEMER is vanaf het moment van het in verzuim zijn tot aan algehele voldoening van het verschuldigde over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd. Een en ander laat de overige rechten die INTERMEZZO MEAT heeft, op basis van de Overeenkomst, deze Verkoopvoorwaarden en de wet, onverlet.

7.8  Alle kosten verband houdende met betaling (het verschaffen van zekerheid daaronder begrepen), komen voor rekening van de AFNEMER.

7.9  Het indienen van een vordering wegens gebrekkige kwaliteit of een andere klacht schort de betalingsverplichting en andere verplichtingen aan de zijde van de AFNEMER niet op en wijzigt of vernietigt deze niet, ongeacht of de vordering of klacht door INTERMEZZO MEAT wordt aanvaard

7.10  In geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de AFNEMER of overschrijding door de AFNEMER van de betalingstermijn van enige factuur van INTERMEZZO MEAT, of bij beslaglegging op de geleverde Zaken, worden alle vorderingen van INTERMEZZO MEAT op de AFNEMER direct opeisbaar en heeft INTERMEZZO MEAT het recht om de desbetreffende producten terug te halen. De AFNEMER dient INTERMEZZO MEAT de gelegenheid te geven om haar rechten te effectueren.

7.11  Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen) opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van (schikkings-) onderhandelingen en handelingen ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die INTERMEZZO MEAT maakt als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door de AFNEMER van de op de AFNEMER rustende verplichtingen, komen voor rekening van de AFNEMER. De AFNEMER zal INTERMEZZO MEAT zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.

7.12  Onverminderd het recht van INTERMEZZO MEAT op volledige vergoeding van de in artikel 7.7 bedoelde kosten en de in artikel 7.4 bedoelde rente te vorderen en onverminderd de overige rechten van INTERMEZZO MEAT op grond van de Overeenkomst, deze Verkoopvoorwaarden en de wet, heeft INTERMEZZO MEAT in geval van verzuim van de AFNEMER ongeacht de daadwerkelijk door INTERMEZZO MEAT gemaakte kosten in ieder geval recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door AFNEMER aan INTERMEZZO MEAT verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.

7.13  Betalingen door de AFNEMER strekken eerst ter voldoening van de in artikel 7.5, 7.7 en 7.8 bedoelde kosten, daarna ter voldoening van de in artikel 7.4 bedoelde rente en ten slotte op voldoening van dat gedeelte van de openstaande facturen dat door INTERMEZZO MEAT wordt bepaald, ongeacht enige andersluidende instructie door of namens de AFNEMER.

7.14 Indien de AFNEMER enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is INTERMEZZO MEAT gerechtigd al haar verdere verplichtingen jegens die AFNEMER, zowel verplichtingen betrekking hebbend op dezelfde overeenkomst als betrekking hebbend op andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of definitief niet meer na te komen. INTERMEZZO MEAT zal ter zake van een dergelijke opschorting c.q. niet-nakoming jegens de AFNEMER nimmer aansprakelijk zijn en de AFNEMER zal aan INTERMEZZO MEAT vergoeden alle schade die INTERMEZZO MEAT in verband met zodanige opschorting en/of niet-nakoming lijdt of zal lijden.

Artikel 8 Zekerheidstelling

8.1  Indien er naar het oordeel van INTERMEZZO MEAT gegronde reden bestaat te vrezen dat de AFNEMER enige verplichting jegens INTERMEZZO MEAT (geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig zal nakomen, is de AFNEMER op eerste verzoek van INTERMEZZO MEAT verplicht voor de volledige en tijdige nakoming van al zijn verplichtingen jegens INTERMEZZO MEAT voldoende zekerheid te stellen ten genoegen van INTERMEZZO MEAT dan wel reeds gestelde zekerheden te vervangen of aan te vullen.

8.2  Indien de in artikel 8.2 bedoelde (extra) zekerheden niet zijn gesteld binnen 10 werkdagen nadat daartoe het verzoek door INTERMEZZO MEAT is gedaan, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond en zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist in.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1  Alle door INTERMEZZO MEAT geleverde en te leveren Zaken blijven eigendom van INTERMEZZO MEAT totdat de AFNEMER volledig aan al zijn verplichtingen ter zake van alle op grond van de Overeenkomst geleverde of te leveren Zaken heeft voldaan, de verplichtingen van de AFNEMER wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen daaronder uitdrukkelijk begrepen.

9.2  De AFNEMER is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Vervreemding van deze Zaken mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschieden. Ingeval van faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling van de AFNEMER is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan

9.3  De AFNEMER zal INTERMEZZO MEAT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien derden rechten doen gelden of (doen) vestigen (waaronder in dit verband mede is begrepen: beslagrecht) op Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen of indien de AFNEMER ervan kennis draagt of vermoedt dat derden zodanige rechten zullen doen gaan gelden of vestigen.

9.4  De AFNEMER is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s en de polis betrekking hebbend op deze verzekering op eerste verzoek aan INTERMEZZO MEAT ter inzage te geven.

9.5  AFNEMER is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van INTERMEZZO MEAT te bewaren.

9.6  In geval van niet-nakoming door de AFNEMER heeft INTERMEZZO MEAT het recht om geleverde Zaken die aan INTERMEZZO MEAT toebehoren terug te (doen) halen. De AFNEMER geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan INTERMEZZO MEAT en/of door INTERMEZZO MEAT ingeschakelde derden al die plaatsen te betreden waarvan betreding nodig of wenselijk is in verband met de uitoefening door INTERMEZZO MEAT van haar (eigendoms-)rechten. Alle kosten verband houdende met deze uitoefening komen voor rekening van de AFNEMER.

9.7  De goederenrechtelijke gevolgen van voormeld eigendomsvoorbehoud voor Zaken die voor uitvoer zijn bestemd, worden beheerst door het recht van het land van bestemming, tenzij INTERMEZZO MEAT anders bepaalt.

Artikel 10 Emballage en verpakkingsmateriaal

10.1   (Duurzame) emballage dan wel verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, zoals kratten en dergelijke, blijft te allen tijde eigendom van INTERMEZZO MEAT althans wordt nimmer eigendom van AFNEMER en dient door AFNEMER direct althans binnen dertig (30) dagen na terbeschikkingstelling aan INTERMEZZO MEAT te worden terugbezorgd. Indien AFNEMER daarmee in gebreke blijft, is INTERMEZZO MEAT gerechtigd alle kosten verbonden aan de vervanging van het desbetreffende materiaal aan AFNEMER in rekening te brengen

10.2  AFNEMER is verplicht (duurzame) emballage dan wel verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik aan INTERMEZZO MEAT terug te geven in schone conditie overeenkomstig geldende hygiëneregels- en voorschriften.

Artikel 11 Inspectie en Reclames

11.1  De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door AFNEMER vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.

11.2 De AFNEMER is verplicht de geleverde Zaken en de verpakking c.q. de Zaken die door INTERMEZZO MEAT ter levering zijn aangeboden direct na levering c.a. mededeling van INTERMEZZO MEAT dat de Zaken ter levering zijn aangeboden op eventuele tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren (ingangscontrole).

11.3 In geval van tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen onjuiste temperatuur) dient de AFNEMER onmiddellijk na levering van de Zaken c.q. mededeling door INTERMEZZO MEAT als hiervoor bedoeld schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en gebreken verliest. Indien INTERMEZZO MEAT besluit een eigen onderzoek uit te (laten) voeren in verband met door de AFNEMER gestelde gebreken ten aanzien van de door INTERMEZZO MEAT geleverde Zaken en/of verrichte werkzaamheden, is de AFNEMER gehouden hieraan haar volledige medewerking te verschaffen. Zaken met betrekking tot welke de AFNEMER een gebrek of afwijking heeft gemeld, dienen op een geschikte locatie beschikbaar te worden gehouden voor inspectie door of namens INTERMEZZO MEAT, zonder dat deze zijn gebruikt, gemengd of verwerk.

11.4  Onverminderd het voorafgaande, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde Zaken c.q. Zaken die ter levering zijn aangeboden INTERMEZZO MEAT uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering schriftelijk te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de AFNEMER ter zake van de kwaliteit van de betreffende Zaken geen enkele aanspraak meer jegens INTERMEZZO MEAT kan doen gelden.

11.5   In geval gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet de AFNEMER onmiddellijk na ontdekking van die gebreken daarvan schriftelijk kennisgeven aan INTERMEZZO MEAT. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, verliest de AFNEMER in ieder geval al zijn rechten indien hij niet binnen 24 uur na ontdekking van de gebreken althans het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, schriftelijk heeft gereclameerd.

11.6  Bij gebreke van reclamering door de AFNEMER binnen de in dit artikel 11 genoemde termijnen, worden de Zaken geacht door de AFNEMER als volledig conform geaccepteerd te zijn.

11.7 Zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd dienen, tenzij anders is aangegeven door INTERMEZZO MEAT, op kosten van de AFNEMER aan INTERMEZZO MEAT te worden geretourneerd.

11.8  Onverminderd het in artikel 11 gestelde, kan de AFNEMER in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden nadat AFNEMER geleverde Zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze Zaken heeft be- of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de Zaken im- of expliciet heeft geaccepteerd.

11.9  Ook in geval de AFNEMER tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de Zaken betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde Zaken (ook van dezelfde soort) bestaan.

11.10 Geringe afwijkingen van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde Zaken kunnen nimmer reden zijn tot reclame noch grond voor schadevergoeding en/of prijsaanpassing opleveren. Voor de bepaling van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde Zaken gelden de tellingen en metingen en oordelen van INTERMEZZO MEAT. Onverminderd het overige in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde en behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan AFNEMER aan afwijkingen van een overeengekomen hoeveelheid of gewicht van 1% of minder (natuurlijk gewichtsverlies tussen verzenden en ontvangen) geen rechten en/of aanspraken jegens INTERMEZZO MEAT ontlenen. Tevens dient rekening te worden gehouden met het volgende. Het nettogewicht zoals vermeld op het etiket van de sous vide verhitte vacuümverpakte producten betreft het gewicht van het product inclusief de vacuümfolieverpakking.

11.11 Indien een reclame als bedoeld in dit artikel 11 gegrond wordt bevonden, is INTERMEZZO MEAT slechts gehouden om, ter keuze van INTERMEZZO MEAT, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde Zaken waarop de reclame ziet kosteloos te (doen) vervangen of aan de AFNEMER ter zake van die Zaken een creditfactuur te doen toekomen, desgewenst tegen teruglevering door de AFNEMER aan INTERMEZZO MEAT van de Zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De AFNEMER is gehouden de instructies van INTERMEZZO MEAT in verband met opslag of retournering van de gebrekkige Zaken op te volgen. INTERMEZZO MEAT is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen.

11.12 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst of de Verkoopvoorwaarden is bepaald, verjaren vorderingen gebaseerd op de stelling dat de door INTERMEZZO MEAT geleverde Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst door verloop van twaalf (12) maanden na de datum van aflevering aan de AFNEMER.

Artikel 12 Levensmiddelenwetgeving en Claimsverordening

12.1  AFNEMER is verplicht zich terzake de door INTERMEZZO MEAT geleverde zaken stipt te houden aan alle verplichtingen die voor AFNEMER voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte regelgeving alsmede aan alle verplichtingen die voor AFNEMER voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 (Nutrition and Health Claims Regulation). Afnemer vrijwaart INTERMEZZO MEAT tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover AFNEMER zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt.

12.2  Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, garandeert en draagt de AFNEMER er zorg voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dat de Zaken voordat deze door de AFNEMER worden (door)geleverd, gedistribueerd, verkocht, aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins de macht van de AFNEMER verlaten, voorzien zijn van etiketten die voldoen aan de op de betreffende Zaken betrekking hebbende bepalingen en voorschriften van Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepaling dat etiketten niet mogen misleiden.

12.3  Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, garandeert de AFNEMER dat de Zaken, nadat deze aan de AFNEMER zijn geleverd c.q. nadat deze aan de AFNEMER ter levering zijn aangeboden, worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen en voorschriften van Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepalingen met betrekking tot de bewaartemperatuur en maximale bewaartermijn. De AFNEMER draagt er zorg voor dat de bewaar- en temperatuurgegevens te allen tijde en ononderbroken worden geregistreerd door daarvoor bestemde en geijkte apparatuur en schriftelijk worden vastgelegd en stelt deze gegevens op eerste verzoek aan INTERMEZZO MEAT ter hand.

12.4  Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, draagt de AFNEMER er zorg voor dat de Zaken, nadat deze aan de AFNEMER zijn geleverd c.q. nadat deze aan de AFNEMER ter levering zijn aangeboden, te allen tijde traceerbaar zijn en de LEVERANCIER stelt de gegevens met betrekking tot deze traceerbaarheid op eerste verzoek aan INTERMEZZO MEAT ter hand.

12.5  Indien de AFNEMER tekortschiet in de op de AFNEMER op grond van dit artikel 12 rustende verplichtingen dan wel niet door middel van schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de verplichtingen op grond van dit artikel 12, wordt vermoed dat alle schaden, kosten en verliezen die ter zake van de Zaken worden gevorderd c.q. geleden het gevolg zijn van het niet voldoen van de AFNEMER aan voornoemde verplichtingen en zal de AFNEMER INTERMEZZO MEAT schadeloos stellen ter zake van alle schade (gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen).

Artikel 13 Vergunningen

13.1 De AFNEMER draagt er zorg voor dat de AFNEMER alle vergunningen heeft die nodig zijn in verband met (de levering aan de AFNEMER van) de Zaken. Indien en voor zover autoriteiten toestemming moeten geven in verband met de levering van de Zaken aan de AFNEMER, garandeert de AFNEMER aan INTERMEZZO MEAT dat de autoriteiten deze toestemming hebben gegeven of zullen geven.

13.2  De AFNEMER zal INTERMEZZO MEAT schadeloos stellen ter zake van alle schade die INTERMEZZO MEAT lijdt in verband met het niet hebben of verkrijgen van de betreffende vergunningen en toestemmingen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1  Indien en voor zover AFNEMER tijdig en terecht reclameert in de zin van artikel 11 is de aansprakelijkheid van INTERMEZZO MEAT voor schade, indien deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van INTERMEZZO MEAT te allen tijde beperkt tot hetgeen INTERMEZZO MEAT voor de betreffende levering van Zaken aan de AFNEMER heeft gefactureerd met een maximum van € 50.000,00 exclusief BTW  en slechts voor zover die schade daadwerkelijk door de AFNEMER is geleden en door haar is betaald aan haar wederpartij.

14.2  Buiten het hiervoor onder artikel 14.1 bepaalde zal INTERMEZZO MEAT nimmer aansprakelijk zijn voor enige materiële of immateriële schade (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het geen of niet op het gewenste tijdstip doorgang hebben kunnen vinden van marketing en andere promotionele activiteiten) hoe en door wie (AFNEMER of een andere persoon) ook geleden,  behoudens in geval van opzet of grove schuld van INTERMEZZO MEAT zelf (i.e. haar bedrijfsleiding). De AFNEMER zal INTERMEZZO MEAT vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade zoals hier onder artikel 14.2 bedoeld en zal op eerste schriftelijk verzoek INTERMEZZO MEAT schadeloos stellen.

14.3  INTERMEZZO MEAT bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die INTERMEZZO MEAT ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

14.4  De AFNEMER dient volledige en juiste gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot de heffing van BTW in verband met intracommunautaire transacties. Wanneer de AFNEMER hiermee in gebreke is, dient de AFNEMER INTERMEZZO MEAT te vrijwaren tegen alle gerelateerde vorderingen en verliest hij het recht om ter zake een vordering tegen INTERMEZZO MEAT aanhangig te maken.

14.5  In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van AFNEMER jegens INTERMEZZO MEAT na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de order opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 15 Overmacht

15.1  Indien de behoorlijke nakoming door INTERMEZZO MEAT ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel INTERMEZZO MEAT als de AFNEMER het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De AFNEMER heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van schade.

15.2  Indien de behoorlijke nakoming door INTERMEZZO MEAT slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de Overeenkomst door de AFNEMER eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van één (1) maand onmogelijk is. De laatste volzin van artikel 15.1 is van toepassing.

15.3  Van overmacht aan de zijde van INTERMEZZO MEAT is sprake wanneer INTERMEZZO MEAT haar verplichtingen niet behoorlijk en tijdig kan nakomen als gevolg van een voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met inbegrip van doch niet beperkt tot: (a) natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, terreuraanslagen, oproer, ernstige onlusten, (wereldwijde) pandemie(en); (b) stagnatie in de aanvoer van grondstoffen of de verzending van een eindproduct, daaronder mede begrepen dierziektes en epidemieën; (c) ziekte van een zodanig aantal medewerkers dat nakoming redelijkerwijs niet mogelijk is; (d) stakingen, arbeidsconflicten, uitsluiting of vergelijkbare acties binnen of tegen INTERMEZZO MEAT, haar (toe)leveranciers of niet-ondergeschikten; (e) andere problemen in productie of levering bij INTERMEZZO MEAT of zijn (toe)leveranciers en/of problemen met eigen vervoer of vervoer uitgevoerd door derden; (f) schade aan de productie als gevolg van brand, storm of andere extreme onvoorziene oorzaken; (g) iedere maatregel genomen door of vanwege een nationale of internationale gezagsdrager; (h) en voor het overige al hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht valt.

15.4  INTERMEZZO MEAT dient de AFNEMER zo spoedig mogelijk van (mogelijke) overmachtssituaties in kennis te stellen.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Buiten hetgeen elders in deze Verkoopvoorwaarden of in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald, is INTERMEZZO MEAT gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

A. indien voor INTERMEZZO MEAT aannemelijk is dat de AFNEMER niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen;

B. indien de AFNEMER surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;

C. indien INTERMEZZO MEAT door de samenwerking met de AFNEMER imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met de AFNEMER tot voorzienbare imagoschade van INTERMEZZO MEAT zal leiden.

16.2 Indien Partijen op het moment van ontbinding van een Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

17.1  Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde zaken en diensten berusten bij INTERMEZZO MEAT. Het is AFNEMER niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERMEZZO MEAT de zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.

17.2  AFNEMER mag de van INTERMEZZO MEAT afkomstige zaken slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en de specificaties waaronder de zaken aan hem zijn geleverd, verhandelen. AFNEMER is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van INTERMEZZO MEAT afgenomen zaken waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.

17.3 De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de door INTERMEZZO MEAT aan AFNEMER geleverde zaken, dan wel aan AFNEMER verleende diensten en daarbij behorende documenten.

Artikel 18 Digitale gegevens en privacy

18.1  Bij de totstandkoming van een Overeenkomst legt INTERMEZZO MEAT de gegevens van de AFNEMER vast in een klantenbestand.

18.2  Het klantenbestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten), (ii) het benaderen/informeren van Afnemers inzake eventuele recalls/terugroepacties, (iii) informeren van Afnemers over incidenten/calamiteiten en (iv) marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren van de Afnemers over onze actuele prijzen, (overige) producten en marktonderzoek. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1   Op alle rechtsverhoudingen tussen INTERMEZZO MEAT en de AFNEMER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

19.2  Voor zover INTERMEZZO MEAT zaken levert dan wel diensten verricht aan een AFNEMER die is gevestigd in Duitsland is uitsluitend voor wat betreft artikel 9 (Eigendomsvoorbehoud) van deze Verkoopvoorwaarden Duits recht van toepassing, zulks wederom met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

19.3  De bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, met zittingsplaats Almelo, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen INTERMEZZO MEAT en de AFNEMER kennis te nemen en daarover te oordelen, behoudens het recht van INTERMEZZO MEAT een geschil voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woon- of vestigingsplaats van de AFNEMER.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1  De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Verkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden.

20.2  Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en / of uit deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

20.3  De Nederlandstalige tekst van deze Verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Verkoopvoorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst met uitzondering van het hierna onder artikel 20.4 bepaalde van deze Verkoopvoorwaarden.

20.4 Voor Duitse AFNEMERS geldt uitsluitend ten aanzien van artikel 9 een uitzondering in die zin dat de tekst van de Duitse vertaling met daarin opgenomen de regeling van het Eigendomsvoorbehoud naar Duits recht prevaleert boven de voor het overige gelijkluidende Nederlandstalige tekst van de Verkoopvoorwaarden.

20.5  De meest actuele versie van deze Verkoopvoorwaarden van INTERMEZZO MEAT staat vermeld op haar website: www.intermezzomeat.com.

Samen kijken naar
de mogelijkheden?

Neem contact op
Jacky Wijnen